Як вести облік доходів, витрат і фінансових результатів бізнесу?

Як вести облік доходів, витрат і фінансових результатів бізнесу?

Для того, щоб правильно вести облік доходів, витрат та фінансових результатів, необхідно правильно складати звітність. Для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності всі доходи та витрати підприємства класифікують за видами діяльності. Структура та величина доходів та витрат відображає результати та характер операційної та господарської діяльності підприємства. Фінансові результати діяльності економічного суб'єкта обчислюються, як різниця доходів та витрат за звітний період. За законодавством доходи та витрати є об'єктами бухгалтерського обліку, а обрахунок доходів та витрат — обов'язком підприємства чи організації. Сьогодні  існують програми для ведення бюджету, які значно спрощують роботу бухгалтерії.

Порядок віднесення витрат та надходжень до статей доходів або витрат, а також їх деталізація залежать від того, чи ведеться бухгалтерський облік у повному обсязі або за спрощеною системою, а також від сфери діяльності (загальні правила не поширюються на особливості визначення доходів та витрат страховими та кредитними) організаціями, зокрема банками). У бухгалтерському обліку під доходами і витратами розуміється відповідно збільшення чи зменшення економічних вигод, як результату надходження чи вибуття активів організації (як коштів, і іншого майна), погашення чи, навпаки, зростання зобов'язань, які призводять до збільшення чи, навпаки, зменшення капіталу організації.

Види доходів та витрат

кому потрібні програми для ведення бюджету

У бухгалтерському обліку доходів та витрат їх поділяють на одержані від звичайної діяльності та інші. До доходів від нормальної діяльності належить прибуток від виду діяльності, визначеного статутом організації, як основний. 

Залежно від сфери діяльності, це може бути:

  • виторг від продажу товарів, робіт, послуг;
  • орендна плата;
  • надходження за надання прав за ліцензіями та  іншими результатами інтелектуальної діяльності;
  • надходження від участі у капіталі інших підприємств.

Ці ж надходження, якщо вони не зазначені у статуті, як предмет основної діяльності підприємства, належать до обліку до інших доходів. До витрат від звичайної діяльності відносяться витрати, нерозривно пов'язані із провадженням діяльності, зазначеної у статуті організації, як основна, до яких можуть належати: витрати з виробництва та продажу продукції, купівлі та подальшої реалізації товарів, надання послуг або виконання робіт,  витрати від передачі активів в аренду, витрати від реалізації ліцензійних прав,  на результати інтелектуальної діяльності. Ці ж витрати, якщо вони проводилися не за основним видом діяльності, зазначеним у статуті, належать до обліку до інших витрат.

У сумі витрат від звичайної діяльності враховуються суми матеріальних витрат, на оплату праці, амортизаційних відрахувань, на соціальні потреби та інші витрати, безпосередньо пов'язані з основною діяльністю підприємства. Облік доходів підприємства здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Облік фінансових результатів

як ведеться облік доходів підприємства

Фінансовий результат — приріст (або зменшення) вартості власного капіталу підприємства, організації, що утворився в процесі її господарської діяльності за певний період. Простіше кажучи – це різниця між доходами та витратами підприємства.

Фінансовий результат це кінцевий результат діяльності підприємства, що характеризується сумою прибутку чи збитку.

Фінансові результати класифікуються по 7 та 9 класу рахунків обліку доходів та витрат.  В кінці звітного періоду проводиться фінансовий аналіз, який дозволяє приймати рішення стосовно подальшого ведення бізнесу.